compare_arrows0

Privacy Policy

Privacy Policy /  Leveringsvoorwaarden

De Duiventil Groningen, gevestigd aan Lamsoor 10, 9738 AL te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

U kunt ons bereiken via deduiventilgroningen@gmail.com


Inloggen:
Om te kunnen bestellen bij De Duiventil Groningen.nl  moet u een account hebben geregistreerd. Dit doet u door op de login sectie te drukken en daar de benodigde gegevens in te vullen. Indien u reeds een login heeft kunt u inloggen om een bestelling te plaatsen.


Privacy:
Alle door u beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, noch voor andere doeleinden gebruikt.
Uw achtergelaten gegevens worden alleen gebruikt in onze administratie en uw E-mail gegevens worden verwerkt op onze emailinglijst.


Persoonsgegevens die wij verwerken

De Duiventil Groningen te Groningen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer, vast/mobiel
 • Emailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie vermeldt of telefonisch doorgeeft
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Duiventil Groningen te Groningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen en verzenden van uw bestelling
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze producten
 • Om goederen bij u af te leveren
 • De Duiventil Groningen te Groningen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Transparantie en controle
Wij zullen duidelijk blijven communiceren welke informatie we van u verzamelen en waarom. Het is nu ook mogelijk om al uw gegevens die wij van u hebben in te zien. U kunt dit opvragen via deduiventilgroningen@gmail.com. Wilt u bepaalde informatie niet met ons delen? Geen probleem. Ook dit kunt u doorgeven via deduiventilgroningen@gmail.com


Verantwoordelijkheid
Of het nu gaat over uw persoonlijke gegevens of uw activiteit, uw gegevens zijn veilig bij ons. Wij verkopen of verhuren uw informatie nooit aan derden.


Prijzen:
Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW (invoerfouten voorbehouden). Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan dat op uw emailbevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen. Indien de situatie op de grondstoffenmarkt zich wijzigt en we genoodzaakt zijn om een prijsverhoging door te voeren ziet u dit in uw besteloverzicht.


De totstandkoming van de overeenkomst:

Zodra u uw bestelling heeft gedaan wordt deze door ons in dank aanvaard en zo spoedig mogelijk verwerkt. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren, op basis van evt. openstaande facturen of uw betalingsgedrag in het verleden. Ook het afleveradres van uw bestelling kan een reden zijn om te weigeren met name, omvang van de bestelling en het land van levering is hierin bepalend. Uiteraard nemen wij dan contact met u op om tot een oplossing te komen. Ook als u onder een andere naam of adres bestelt en wij hebben gegronde reden om aan te nemen dat het om dezelfde persoon gaat hebben wij het recht uw bestelling te weigeren.


Levering:

Alle producten uit de webwinkel hebben wij normaal gesproken op voorraad. Mochten wij door omstandigheden een product niet direct kunnen leveren, dan leveren wij in principe het product uit na telefonisch contact of per E-mail voor een nader te noemen datum.


Inpakfouten:

Ondanks onze zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten onvermijdelijk. Wij verzoeken u om deze binnen 4 dagen na bezorging, uitsluitend per E-mail info@deduiventilgroningen.nl aan ons te melden. Wij behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren te verifiëren. Wij zorgen er voor dat u het ontbrekende product zo snel mogelijk toegestuurd krijgt. Indien van toepassing, maken wij met u tevens een afspraak over het retour sturen van het foutief toegestuurde product.


Betalingen:

De betalingen via onze webshop worden altijd afgehandeld via IDeal. De meest veilige en betrouwbare betalingsprovider als het gaat om internationale betalingen via internet.
De Duiventil Groningen is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging.


Productinformatie:
Op grond van nieuwe inzichten, de beschikbaarheid van grondstoffen of aanpassingen in de wetgeving blijven fabrikanten producten verbeteren en aanpassen. Niet altijd worden wij daar direct van op de hoogte gesteld waardoor het voor kan komen dat de informatie op de website af kan wijken van de informatie die u bij of op het product aantreft.


Aansprakelijkheid:

De Duiventil Groningen aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door u geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van hetgeen door ons had moeten worden geleverd, dan wel tot het bedrag dat wij terzake daadwerkelijk op derden verhalen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overschrijding van de leveringstermijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte producten (gevolgschade).


Klachten, geschillen en / of toepasselijk recht:

Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten, of over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per E-mail:info@deduiventilgroningen.nl  aan ons kenbaar te maken. Dit e-mail adres is beschermd door spambots. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan bijv. de consumentenbond. Eventuele geschillen in Nederland dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in uw kanton of arrondissement.


Overmacht:

De Duiventil Groningen  heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat De Duiventil Groningen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan webshop deduiventilgroningen.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.